Amb la promulgació, per part del Ministeri d’Hisenda, de l’Ordre HFP/886/2017, de 20 de setembre, per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el Pressupost de la Comunitat Autònoma de Catalunya per al 2017, s’anul·laven els crèdits de tots els programes pressupostaris del Departament d’Agricultura, excepte les remuneracions del personal i les despeses corrents vinculades al personal.

La Unió de Pagesos de Catalunya va presentar denúncia davant de la Comissió Europea, el dia 26 de setembre del 2017 (denuncia que fou admesa a tràmit el 9 d’octubre i registrada com a CHAP (2017)02975), ja que considerava aquesta decisió del Govern de l’Estat arbitrària i il·legal, en incloure la paralització i/o anul·lació dels crèdits pressupostaris que permeten complir amb obligacions establertes per la Unió Europea (UE) de les quals es deriven actuacions clau per al conjunt de la ciutadania, com la del seguiment i control de la seguretat alimentària, inclosa al Programa 613. Suport a la indústria, agroindústria, la comercialització i la regulació dels mercats, així com per al conjunt del sector agropecuari europeu, com la sanitat animal i vegetal, pel que fa a les malalties de declaració obligatòria que deixen sense efectivitat les actuacions de detecció i lluita contra les mateixes, incloses al Programa 611. Sanitat vegetal, animal i control de les produccions.

També denunciava que la decisió irracional de l’Estat discriminava la formació professional agrària i pesquera, ja que anul·la el pressupost del Programa 335. Formació professional agrària i pesquera, afectant la formació professional de 10.800 alumnes, a més de 4.800 alumnes de formació a distància del sector, mentre que l’esmentada Ordre HFP/886/2017 no anul·lava la formació dels altres sectors econòmics; així mateix, també bloquejava l’aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC) a Catalunya el que quedava de l’any 2017, ja que només deixava fora del bloqueig pressupostari les inversions finançades amb fons europeus, tenint en compte que el pressupost del Departament d’Agricultura no conté cap partida del Capítol 6. Inversions per a cap de les línies d’ajut de la PAC, ni les directes als agricultors actius ni les vinculades a l’Organització Comuna de Mercats (OCM) dels productes agraris, ni al Programa de Desenvolupament Rural, així com a les mesures de seguiment i control de l’aplicació de la PAC.

 

Finalment, tot això afectava, i així es feia notar a la denuncia presentada, a diversos drets de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, com impedir l’accés a la formació professional agrària i pesquera (Dret a l’educació), discriminava als agricultors, ramaders i silvicultors catalans per pertànyer a una minoria nacional (Dret a la no discriminació), impedia l’accés als serveis d’interès econòmic general i conculcava la prohibició d’abús de Dret. Una vegada feta pública, per part de la Unió de Pagesos de Catalunya, la Ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina, a la inauguració de la Fira de Lleida ja va manifestar que aixecaria el bloqueig dels pagaments dels ajuts directes de la PAC i de l’OCM dels productes agraris, tots ells finançats al 100% per la UE.

Unió de Pagesos de Catalunya també va traslladar aquesta situació als eurodiputats catalans per que fessin actuacions al seu abast, amb l’objectiu que la Comissió Europea actués immediatament per restablir l’aplicació de la legalitat de la Unió Europea a l’Estat espanyol, i es deixessin de vulnerar els drets dels ciutadans europeus en general i, en particular, els de la pagesia professional catalana. Foren presentades preguntes per escrit a la Comissió Europea per part dels eurodiputats.

Passat un mes de la intervenció dels comptes de la Generalitat de Catalunya i just abans de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, el dia 24 d’octubre del 2017, es va celebrar Taula Agrària convocada per la Consellera Meritxell Serret, en què es va acordar unànimement intercedir davant de la Ministra d’Agricultura per desbloquejar els crèdits amb especial i greu afectació al sector.

La reclamació al Ministeri d’Agricultura afectava de forma especial i greument a les mesures d’agroambient i clima, ramaderia ecològica, forestals, cessament anticipat de l’activitat agrària i agroindústria incloses en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per un import de quasi 6 milions d’euros; assegurances agràries per un import d’uns 2,6 milions d’euros; sanitat animal i vegetal per un import d’uns 2 milions d’euros; cooperativisme agrari per un import de poc més d’1,5 milions d’euros; prevenció i lluita contra incendis per un import de 0,75 milions d’euros; certificació i control de la qualitat alimentària per un import de 0,44 milions d’euros i; el Programa Nacional d’ajut a l’apicultura 2017-2019 per un import de 0,083 milions d’euros.

El 4 de desembre, la Ministra d’Agricultura comunicava a la Unió de Pagesos de Catalunya que la Secretaria d’Estat d’Hisenda des de mitjans del mes de novembre havia anat notificant, en quatre decisions del Ministeri d’Hisenda, a la Interventora General de la Generalitat de Catalunya l’aixecament de l’Acord de no disponibilitat que afectava fins llavors a les mesures descrites i denunciades en els paràgrafs anteriors.

El 8 de gener del 2018, el Director d’Assumptes Jurídics, Institucionals i de Procediment de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea comunicava a la Unió de Pagesos de Catalunya, en relació a l’esmentada denuncia, que els serveis de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural havien constat, demanant informació a l’Estat espanyol, que s’havien desbloquejat els fons dels programes europeus d’ajut a l’agricultura i al desenvolupament rural a Catalunya i que procedia a arxivar el procediment obert arran de la denuncia.

La ràpida i persistent intervenció de la Unió de Pagesos de Catalunya en aquest assumpte ha salvaguardat els interessos de la pagesia en particular i de la ciutadania catalana i europea en general.