aga1

Apicultors Gironins Associats es l’agrupació d’apicultors de la província de Girona que fou creada a fi que tots els seus membres, apicultors professionals o aficionats es beneficiín de formar part d’un conjunt, ja sia en forma de documentació tècnica, xerrades, ajuts de l’estat…

Apicultors Gironins

Carrer Nou, 46

17160 Angles

Tel. 972 421 685

a/e: apicultorsgironins@gmail.com

www.aga.cat

 

OBJECTIUS ASSOCIACIÓ :

 •  Defensar dels interessos legítims dels seus associats
 • Representació a nivell de les comarques de la província de Girona de l’associació a tots els efectes professionals
 • Sostenir i fomentar tota mena d’activitats que ajudin el compliment dels seus fins.
 • Editar revistes, butlletins i publicacions en general, destinades a la informació dels associats i a la difusió de la problemàtica sectorial i de les activitats de l’associació
 • Contractar i representar el col·lectiu per a subministres i serveis.
 • Realitzar enquestes i estudis propis, i participar en les que es realitzin en altres organismes.
 • Sostenir activitats d’investigació que interessin al sector.
 • Fomentar les activitats enquadrades per l’associació.
 • Assessorar i informar a tots els organismes de l’administració pública, així com als membres de l’associació, d’aquelles situacions que afectin a l’economia de les empreses o del sector, realitzant les oportunes propostes i informes.
 • Representar als associats, defensant els interessos comuns dels seus membres davant qualsevol organisme, jurisdicció i instància.
 • Participar, d’acord amb la legislació vigent, en els organismes i entitats de l’administració pública i en les seves institucions, i en les de caràcter consultiu o tècnic relacionades amb el sector.
 • Participar a la regulació i perfeccionament de la concurrència de mercat, per evitar la competència deslleial.
 • Organitzar conferències, col·loquis i altres actes de semblant naturalesa pel foment de l’estudi de temes econòmics, socials i de producció, d’interès pels seus membres.
 • Crear i mantenir serveis d’interès comú, com ara: assessoria tècnica, jurídica, laboral, econòmica i financera. Prestar també altres serveis d’interès general quan l’associació ho estimi oportú.
 • Promoure i fomentar totes les activitats o funcions que es considerin convenients per a l’associació i que estiguin permeses per l’associació vigent, i sempre que l’associació ho acordi en la forma reglamentaria establerta en aquests Estatuts.