Abegot: el mascle de l’abella de cos més robust que les obreres i amb dos ulls laterals més grossos (abogot, abugot, abuot, begot, bagot, bugot, buot, perot, rector)

•  Abella: insecte himenòpter de la família dels àpids i que viu formant gran societats.

•  Abeller: 1. home que es dedica a criar abelles (apicultor, abellerol, abelleroler) 2. Baso, rusc o casera d’abelles

•  Abellar: conjunt de basos, ruscs o cases d’abelles

•  Abellera: lloc de moltes abelles

•  Abellerol: 1.ocell de colors vius (blau, verd i groc), bec llarguer i un poc corbat que s’alimenta d’insectes, on les abelles poden ser el 80% de la seva dieta (abellerola, bellerola) 2. Home que es dedica a la cria d’abelles (apicultor, abeller, abelleroler)

•  Ama: nom popular del pol·len i el nèctar de les flors que les abelles treballadores recullen per alimentar les larves.

•  Àmec: pol·len que les abelles extreuen de les flors, i que es troba dins els basos o arnes en forma de pasta groga o vermellosa i que serveix d’aliment proteic (mac)

•  Arna: casa de les abelles (baso, rusc, buc, casera, caera)

•  Banc: munt de pedres de forma rectangular per col·locar damunt les cases d’abelles i, així impermeabilitzar-les de la humitat del terra.

•  Baso: casa de les abelles (rusc, arna, buc, casera, caera)

•  Bresca: pa de cera format per una multitud de petites cel·les prismàtiques hexagonals, que les abelles fabriquen dins del rusc per dipositar-hi la mel, el pol·len, els ous …

•  Brescada: multitud o conjunt de bresques (brescam)

•  Brescador: instrument de ferro amb un tallant que serveix per treure les bresques del baso, arna o rusc (crestador, ferro, bresquer)

•  Brescam: 1. conjunt de bresques (brescada) 2. Bresca espremuda sense mel

•  Brescar: acció de tallar o treure les bresques del baso, arna o rusc (crestar, collir)

•  Bresquer: instrument de ferro amb un tallant que serveix per treure les bresques del baso, arna o rusc (crestador, ferro, brescador)

•  Buc: casa d’abelles (rusc, arna, baso, casera, caera)

•  Burdador: estri destinat a donar fum a les abelles i així facilitar el treball de l’apicultor o abeller (fumall, fumador)

•  Caixa: casa de les abelles (rusc, arna, casera, caera)

•  Calderonet: Fumador: estri destinat a donar fum a les abelles i així facilitar el treball de l’apicultor o abeller (fumall, burdador, fumador)

•  Capçar: retornar a l’arna o rusc una bresca després d’haver-les tretes totes

•  Casulla: cadascun dels espais hexagonals de cera que conformen una bresca (cel·la)

•  Cel·la: cadascun dels espais hexagonals de cera que conformen una bresca (casulla)

•  Cera: substància groguenca, blana, fàcilment fusible que les abelles segreguen i en fan la bresca.

•  Crestador: instrument de ferro amb un tallant que serveix per treure les bresques del baso, arna o rusc (brescador, bresquer, ferro)

•  Collir: acció de tallar o treure les bresques del baso, arna o rusc (crestar, brescar)

•  Corral: recinte tancat per una paret seca enmig d’una tanca per protegir les abelles dels animals i de la climatologia adversa.

•  Crestar: acció de tallar o treure les bresques del baso, arna o rusc (brescar, collir)

•  Eixam: multitud d’abelles que emigren plegades d’un rusc en companyia d’una reina, per formar una colònia en un altre indret (escarot)

•  Eixamenar: acció d’emigrar les abelles i la reina d’un buc o rusc (escarotar)

•  Escarot: multitud d’abelles que emigren plegades d’un rusc en companyia d’una reina, per formar una colònia en un altre indret (eixam)

•  Escarotar: acció d’emigrar les abelles i la reina d’un buc o rusc (eixamenar)

•  Espalmador: raspall amb mànec llarg i pèls suaus emprat per espolsar les abelles de les bresques tretes

•  Esveiar: acció de natejar les cases de bresques velles perquè les abelles en puguin fer de noves.

•  Ferro: instrument de ferro amb un tallant que serveix per treure les bresques del baso, arna o rusc (crestador, brescador, bresquer)

•  Fibló: agulló amb què pica una abella

•  Fumador: estri destinat a donar fum a les abelles i així facilitar el treball de l’apicultor o abeller (fumall, burdador, calderonet)

•  Fumall: Fumador: estri destinat a donar fum a les abelles i així facilitar el treball de l’apicultor o abeller (fumador, burdador, calderonet)

•  Gelea reial: substància nutritiva, fluida i transparent, rica en glúcids, proteïnes i vitamines, que és segregada per les abelles. És emprada per a alimentar les larves més joves així com les futures reines.

•  Larves: conjunt d’immadurs que creixeran i faran la metamorfosi fins a convertir-se en abelles (poll)

•  Lligallo: comunitat ramadera de municipis d’una comarca, amb la funció de recollir, custodiar i lliurar als propietaris els caps de bestiar sense amo (eixams d’abelles), perduts o esgarriats.

•  Mac: pol·len que les abelles extreuen de les flors, i que es troba dins els basos o arnes en forma de pasta groga o vermellosa i que serveix d’aliment proteic (àmec)

•  Mare d’abelles: la femella fecundada de les abelles (reina)

•  Mare abegotera: quan la reina fabrica masses abegots o abellots

•  Marera: caseta on s’està una abella mare (nucli)

•  Mel: substància viscosa, més o menys dolça i de color variable, elaborada per les abelles a partir del nèctar de les flors.

•  Melassa: substància viscosa que no s’obté del nèctar de les flors, sinó a partir de les excrecions dolces d’alguns insectes paràsits de les plantes, com ara el pugó.

•  Pa de cera: nom que rep el pa que s’obté de la separació de la cera de les impureses, que després s’empra per fabricar espelmes i candeles.

•  Poll: conjunt d’immadurs que creixeran i faran la metamorfosi fins a convertir-se en abelles (larves)

•  Premall: nom que rep la bresca després d’haver-la premsada amb les mans per extreure’n la mel.

•  Quadro: cadascuna de les bresques de les arnes modernes

•  Reina: la femella fecundada de les abelles (mare d’abelles)

•  Rusc: casa de les abelles (baso, arna, buc, casera, caera)

•  Seguer: eixam salvatge que es col·loca a forats o encletxes de tronc o pedres.

•  Senalla: estri consistent en una bosseta amb anses i tapa feta a partir de trenes o llatres d’espart picat o sense picar. S’empra per traslladar un eixam salvatge del seu lloc original a la casa d’abella de canya.

•  Siti: base, objecte o lloc sobre el qual es basteix o reposa una cosa, especialment el lloc on estan col·locades les arnes de les abelles (seti, banc)

•  Vol nupcial: vol ritualitzat que fan la reina i els abellots en el festeig previ a la còpula

•  Ventallola: bresca en procés d’elaboració

 

Manuel Ollé Abiol

Antoni Camps Extremera

Helena Sintes Ponts