Tal i com diu la mateixa paraula, un nucli de fecundació serveix per què les reines que nosaltres hem criat hi passin el primer més de la seva vida, el temps necessari per fecundar-se i començar a pondre.

El nucli de fecundació utilitzat és de reduïdes dimensions, de poliestirè i de fàcil fabricació. Aquest material té unes qualitats tèrmiques molt bones que ens permetran també criar remeses de reines a la tardor. Aquestes reines passaran confortablement les inclemències de l’hivern i podrem utilitzar-les a principis de temporada. Els nuclis de fecundació de fusta, de dimensions reduïdes i per tant de poc volum d’abella, tenen un inconvenient: a l’hivern la pèrdua de temperatura és molt superior a la que poden generar, ocasionant així un major consum de les reserves de mel; si no reben especial atenció moren amb facilitat. Si opteu per comprar el nucli de fecundació heu de saber que en el mercat apícola se’n troben de molts tipus (Kemp, Kieler,…). Si opteu per fabricar-lo, penseu que no poden ser molt grans. La grandària sempre és proporcional al volum d’abelles que s’hi col·loca.

La fondària del nucli també és important a l’hora de localitzar la mare. Aquesta no sempre es troba sobre els quadres i com més triguem a trobar-la més fàcil és que es col·loqui sobre les parets o el terra; en cas de que això passi com més fondària tingui el nucli més difícil serà trobar-la. Si el model utilitzat és massa petit ens trobarem amb molts abandonaments, ja que l’abella rebutja espais massa petits. Les mides òptimes serien de 20 cm de llargada x 13 cm d’amplada x 10 cm de fondària (mides interiors).És molt important que un nucli de fecundació disposi d’ alimentador , per què sense una bona alimentació difícilment obtindrem bones reines (vas de plàstic amb un tros de tela mosquitera en el seu interior que evitarà que l’abella s’ofegui).

SELECCIÓ DE MASCLES

Ens interessa que aquests mascles també provinguin d’unes bones colmenes, que haurien de complir els nostres criteris de selecció (poca agressivitat, alta productivitat,…). Per aconseguir que així sigui el que farem serà instal·lar els nostres nuclis de fecundació en un lloc aïllat, separat d’altres colmenes (com a mínim uns 2-3 Km), de manera que la població de mascles en aquest lloc serà molt baixa o nul·la. Seguidament, instal·larem en aquest colmenar diverses colmenes, quantes més millor, que compleixin els nostres criteris de selecció i que ens proporcionaran els abellots que a nosaltres ens interessen. El resultat seran unes abelles filles d´un pare i una mare excel·lents.

Per tal d’obtenir d’una colmena un gran nombre de mascles podeu trobar en el mercat apícola làmines de “ cera de mascle ”, els alvèols de la qual són més grans que els d’una làmina de cera Standard; això fa que quan la reina pongui en el seu interior dipositi ous no fecundats (dels quals neixen abellots).