ORDRE ARP/133/2016, de 25 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura i es convoquen els corresponents a 2016

 

 

IMPORT TOTAL

Import total: 433.849,36€, distribuïts segons (es pot ampliar fins a 480.000,00 euros.)

– Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de productors: 86.769,87 euros. (20%)

– Lluita contra la varroasi: 238.617,15 euros. (55%).

– Racionalització de la transhumància: 99.785,35 euros. (23%)

– Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de la mel: 8.676,99 euros (2%).

 

Recordeu despeses subvencionables i imports:

 

IMPORTS en cas que la persona sol·licitant sigui una cooperativa apícola o una agrupació de productors/ores:

 

a)Assistència tècnicaa les persones apicultores i a les agrupacions d’apicultors/es:

Per a la contractació de persones tècniques especialistes en l’assessorament global en la producció, en la comercialització i en el laboratori, i per a la informació i assistència tècnica als apicultors de les agrupacions d’apicultors per actuacions de vigilància (presència de nius, individus adults…) i seguiment de la Vespa velutina , subvenció màxima del 90% del cost de les actuacions, amb un límit màxim de 30.000,00 euros, inclosa la quota de la Seguretat Social, si s’escau, i d’1,25 euros per arna. Per a la resta d’actuacionssubvenció màxima del 90% del cost de l’actuació, amb un límit màxim de 1,25 euros per arna.

 

b)Lluita contra la varroasi:

Per a totes les actuacions, subvenció màxima del 100% del cost de l’actuació, amb un límit màxim de 4,00 euros per arna.

 

c)Racionalització de la transhumància:

Per a les assegurances de danys propis i responsabilitat civil, subvenció màxima del 100% del cost de l’actuació, amb un límit màxim d’1,00 euro per arna. Per a la resta d’actuacions, subvenció màxima del 90% del cost de l’actuació, amb un límit màxim de 10,00 euros per arna.

d)Mesures de suport als laboratorisd’anàlisi de la mel: subvenció màxima del 100% del cost de l’actuació, amb un límit màxim d’1,50 euros per arna.

 

 

DESPESES SUBVENCIONABLES:

 

Els conceptes subvencionables de cadascuna de les línies d’actuació són els següents:

 

a)Assistència tècnicaa les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores:

 1. Contractació de persones tècniques i especialistes per a la informació i assistència tècnica de les persones apicultores de les agrupacions de productors/ores: assessorament global en la producció, comercialització i en el laboratori.
 2. Cursos de formació de persones apicultores, formació continuada del personal tècnic i especialista de les agrupacions de productors/ores, i de personal de laboratoris apícoles de les cooperatives.
 3. Sistemes de divulgació tècnica: elaboració de fulletons, publicacions, material, audiovisual o similars, en relació amb els productes de l’apicultura i el sector apícola.
 4. Contractació de tècnics i especialistes per a la informació i assistència tècnica als apicultors de les agrupacions d’apicultors per actuacions de vigilància (presència de nius, individus adults…) i seguiment de la Vespa vel·lutina

.b) Lluita contra la varroasi:

 1. Promoció i creació de les agrupacions de defensa sanitària (ADS) apícoles, o figura equivalent, per a la lluita contra la varroasi.
 2. Tractaments quimioteràpics contra varroasi degudament autoritzats.
 3. Tractaments contra varroasi degudament autoritzats, compatibles amb l’apicultura ecològica.
 4. Sobrealimentació de les arnes i renovació de cera. Aquest ajut només es podrà concedir a aquells apicultors beneficiaris de les mesures 2 i/o 3 precedents, i sempre que es cobreixin les necessitats financeres per atendre les sol·licituds de les esmentades mesures.
 5. Mètodes de lluita biològica: calderes, cerificadors solars, càmeres de desinfecció i aplicadors de gasos inerts.

 

c)Racionalització de la transhumància:

 1. Adquisició, conservació i millora de mitjans de maneig de les arnes: petit material i equips per al treball apícola, i equipament per a l’extracció manual, emmagatzematge i manipulació de la mel.
 2. Millora i condicionament d’assentaments, camins i senders.
 3. Assegurances de danys propis i responsabilitat civil.

Per aquesta línia d’actuació, en primer lloc s’atendran les necessitats financeres del concepte subvencionable d’assegurances de danys propis i responsabilitat civil, i els crèdits sobrants s’aplicaran a la resta de conceptes.

d)Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de la mel:

 1. Contractació de serveis d’anàlisi de la mel per part de cooperatives o agrupacions de persones apicultores.
 2. Promoció i creació de laboratoris de cooperatives o agrupacions de persones apicultores.
 3. Adquisició d’aparells d’anàlisi i d’altre material per a anàlisi de la mel, per part de cooperatives o agrupacions de persones apicultores

 

Download (PDF, 92KB)